Psichologo pareigybės konkursas!

Psichologo pareigybės konkursas!

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai skelbia psichologo pareigybės konkursą. Darbo vieta Varėnos rajone. Yra trys šeimynos, kurių globotiniams bus reikalinga teikti tiek individualius, tiek grupinius užsiėmimus.

Darbo aprašymas

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau- BVGN) skelbia psichologo pareigybės konkursą.

Psichologo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,8 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Specialūs reikalavimai psichologui:

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.       Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu.

1.2.  turėti iki 2 m. ar didesnę psichologinio konsultavimo darbo patirtį

1.3.  mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;

1.4.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų globą, vaiko teisių apsaugą, asmens duomenų teisinę apsaugą, socialinių paslaugų teikimą, psichologų profesinės etikos kodeksu, Namų veiklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;

1.5.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.       Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1.  teikia individualias psichologines konsultacijas Namų globotiniams;

2.2.   teikia grupines konsultacijas Namų globotiniams;

2.3.  pildo su psichologiniu konsultavimu susijusius dokumentus;

2.4.  analizuoja psichologinės pagalbos poveikio globotiniui veiksmingumą;

2.5.  inicijuoja ir periodiškai peržiūri reikalingos psichologinės pagalbos globotiniams poreikį;

2.6.  teikia siūlymus Namų globotinio individualiam globos planui, dalyvauja jo įgyvendinime;

2.7.  teikia siūlymus Namų direktoriui dėl tinkamo psichologinio mikroklimato palaikymo/gerinimo šeimynose;

2.8.  bendradarbiauja su Namų darbuotojai ir kitų įstaigų specialistais;

2.9.  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Namų direktoriaus pavedimus, siekdamas įgyvendinti Namų tikslus ir pasiekti Namų rodiklius.

2.10.       laikosi asmens duomenų teisinių apsaugos reikalavimų, informacijos konfidencialumo;teikia Namų direktoriui priskirtos veiklos ataskaitas, analizes ir kt. informaciją;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas dalyvauti atrankoje
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  • gyvenimo aprašymą;
  • darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Atrankos būdas – pokalbis

Dokumentai priimami nuo 2019-04-15 iki 2019-04-30 Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu: Varėnos r. sav., Varėnos m., Transporto g. 5., arba galite teikti el. p. bvgn@varena.lt.  Išsamesnė informacija tel. (8 689 55185) arba el. p. bvgn@varena.lt

No Comments

Add your comment