Nuostatai

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-VIII-763
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 5 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 6 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, Varėnos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Įsteigti biudžetinę įstaigą Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninius vaikų globos namus.
2. Biudžetinės įstaigos pavadinimas – Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, buveinė Vytauto g. 12, 65184 Varėna.
3. Biudžetinės įstaigos Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų steigimo tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniuose vaikų globos namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo) socialines paslaugas, vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
4. Biudžetinės įstaigos Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba.
5. Pavirtinti Biudžetinės įstaigos Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų nuostatus (pridedama).
6. Nustatyti biudžetinės įstaigos Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių – 20.
7. Pavesti Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui:
7.1. pasirašyti šio sprendimo 5 punktu patvirtintus Biudžetinės įstaigos Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų nuostatus, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti
juos Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus reikalingus veiksmus, susijusius su biudžetinės įstaigos įregistravimu;
7.2. organizuoti Biudžetinės įstaigos Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų direktoriaus pareigybės aprašymo parengimą.
Savivaldybės meras Algis Kašėta
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. rugpjūčio 29 d.
sprendimu Nr. T-VIII-763
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Biudžetinė įstaiga Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai yra bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau – Namai), kurių paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir socialines paslaugas, likusiems be tėvų globos vaikams (toliau – vaikas, vaikai).
2. Namų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Namų teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos tikslus, funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, teises ir pareigas, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, Namų lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, šių Nuostatų pildymo ir keitimo tvarką.
3. Namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
4. Namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Namų savininkas ir jo adresas – Varėnos rajono savivaldybė, kodas 188773873, adresas: Vytauto g. 12, 65184 Varėna.
6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba.
7. Namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su įstaigos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.
8. Namų buveinė – Vytauto g. 12, 65184 Varėna.
9. Namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
10. Namų veiklos laikotarpis yra neribotas.
II SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA
11. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba:
11.1. tvirtina, keičia ir papildo Namų Nuostatus;
11.2. teisės aktų nustatyta tvarka skiria Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšas Namams išlaikyti ir veiklai vykdyti;
11.3. priima sprendimą dėl Namų buveinės pakeitimo;
11.4. priima sprendimą dėl Namų pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
11.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
11.6. priima sprendimą dėl Namų filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
11.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
III SKYRIUS
NAMŲ TIKSLAI IR FUNKCIJOS
12. Namų pagrindinė veikla – teisės aktų nustatyta tvarka teikti Varėnos rajono savivaldybės tarybos nustatytas socialines paslaugas.
13. Namai vykdo veiklą, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:
13.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
13.2. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
13.3. kultūrinis švietimas (85.52);
13.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
13.5. kita stacionarinė globos veikla (87.90);
13.6. vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
13.7. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
13.8. kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla (90.0);
13.9. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29).
14. Namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai Namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo) socialines paslaugas, vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti
aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
15. Namai, įgyvendindami tikslą, teikia socialinę globą, atitinkančią likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos vaikų ir vaikų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normas, taikomas bendruomeniniams vaikų globos namams, ir vykdo šias funkcijas:
15.1. vykdo globėjo (rūpintojo), turto administratoriaus pareigas: atstovauja vaiko interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jo asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus, administruoja vaiko turtą, tvarko iš jo turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą;
15.2. užtikrina vaikui teikiamos socialinės globos tikslingumą, paremtą išsamiu ir visapusišku vaiko poreikių vertinimu;
15.3. pagal įvertintus poreikius vaikui sudaro individualų socialinės globos planą, jį periodiškai peržiūri ir patikslina, teikia vaikui socialinės globos paslaugas, atitinkančias jo savarankiškumo lygį ir individualius poreikius;
15.4. organizuoja ir teikia vaikui socialines, sveikatos priežiūros, ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos paslaugas, atsižvelgus į vaiko specialiuosius poreikius;
15.5. tinkamai ir laiku organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias vaiko fizinę ir psichinę sveikatą;
15.6. sukuria ir užtikrina vaiko poreikius atitinkančią sveiką, saugią aplinką, pagrįstą abipusiu vaiko ir Namų darbuotojų pasitikėjimu, pagarba ir meile;
15.7. sudaro sąlygas visavertės asmenybės vystymuisi, sukuria aplinką, motyvuojančią ir stimuliuojančią vaiko interesų raišką bei užtikrinančią tinkamą auklėjimą: organizuoja vaiko kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jis būtų palaikomas, skatinamas būti savarankiškas, rūpinasi vaiko dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaikų fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, šeimyninius, socialinius, doros, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;
15.8. organizuoja ir vykdo neformalųjį ugdymą pagal neformaliojo ugdymo programas, sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parinkdami jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo ir švietimo įstaigas, vaiko poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo lavinimo mokyklose;
15.9. sukuria palankią ugdymosi aplinką, bendradarbiauja su vaiko ugdymo ir švietimo įstaigomis vaiko mokymo(si) klausimais;
15.10. užtikrina vaiko socialinių ryšių su tėvais (globėjais, rūpintojais), esant poreikiui – šeimos nariais ar artimais giminaičiais, bendruomenės nariais ar institucijomis, palaikymą ir stiprinimą;
15.11. atsako už tai, kad vaikas būtų tinkamai pasirengęs savarankiškam gyvenimui ar gyvenimui bendruomenėje;
15.12. pasibaigus likusio be tėvų globos vaiko ir vaiko su negalia globai (rūpybai) pagal galimybes užtikrina tolesnę pagalbą vaikui;
15.13. garantuoja vaikui saugią bei jo poreikiams tenkinti tinkamą socialinės globos teikimo vietą ir aplinką;
15.14. suteikia vaikui patogias, jaukias ir privatumą garantuojančias gyvenamąsias ir asmens higienos patalpas;
15.15. socialinę globą teikiančio personalo skaičių ir struktūrą suformuoja atsižvelgdamas į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų reikalavimus;
15.16. tvarko vaikų apskaitą, asmens bylas;
15.17. sudaro sąlygas personalo nuolatiniam profesiniam tobulėjimui, rūpinasi, kad specialistų komandoje dirbtų tinkamas asmenines savybes dirbti su vaikais turintis personalas;
15.18. vykdo kitas teisės aktų numatytas funkcijas.
16. Jei veiklai, numatytai šiuose Nuostatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga licencija (leidimas), tokią licenciją (leidimą) Namai privalo turėti.
17. Namų veikla grindžiama skaidrumo, atskaitomybės, viešumo principais.
IV SKYRIUS
NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
18. Namų veiklai vadovauja Namų direktorius, kuris yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas. Namų direktorius skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Namų direktorius tiesiogiai yra pavaldus ir atskaitingas Varėnos rajono savivaldybės merui.
20. Namų direktoriaus pareigybės aprašymas tvirtinamas ir darbo užmokesčio dydis nustatomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Varėnos rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Namų direktoriaus darbo santykiais.
22. Namų direktorius:
22.1. organizuoja Namų veiklą ir darbą, kad būtų įgyvendinami Namų tikslai ir atliekamos šiuose Nuostatuose nustatytos funkcijos, atsako už Namams pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
22.2. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Namų vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
22.3. tvirtina Namų struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
22.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Namų darbuotojus,
22.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;
22.6. vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;
22.7. tvirtina Namų darbuotojų pareigybių aprašymus, Namų vidaus tvarkos taisykles, individualius vaikų ugdymo ir socialinės globos planus;
22.8. užtikrina, kad Namų veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;
22.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia einamųjų metų biudžeto programų sąmatas, teikia tvirtinti veiklos planus, veiklos ir finansines ataskaitas;
22.10. organizuoja Namų darbo plano vykdymą, planuoja Namų veiklos kryptis;
22.11. teikia Varėnos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Namų nuostatų papildymus ir pakeitimus;
22.12. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Namams priskirtu valstybės, Varėnos rajono savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
22.13. atstovauja Namams valstybės ir Varėnos rajono savivaldybės institucijose bei įstaigose;
22.14. leidžia įsakymus ir kitus tvarkomuosius dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
22.15. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
22.16. atsako už tinkamą socialinio darbo veiklos organizavimą ir vaikų teisių bei teisėtų interesų apsaugą;
22.17. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės institucijų sprendimais, šiais Nuostatais ir pareigybės aprašymu;
22.18. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.
23. Namų darbuotojų pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose.
24. Namų veikla yra atvira bendruomenei, užtikrinanti, kad vaiko globos problemos yra aptariamos kolegialiai, dalyvaujant vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams), o taip pat
bendruomenės įstaigoms, kurių paslaugomis vaikas naudojasi, bei kitoms vaiko gerove suinteresuotoms institucijoms.
25. Namuose gali būti apgyvendinamas:
25.1. vaikas nuo 0 iki 18 metų, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba be tėvų globos likęs vaikas, kol bus išspręstas jo globos (rūpybos) ar grąžinimo įstatyminiams atstovams klausimas;
25.2. vyresnis nei 18 metų asmuo (jo prašymu ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu), kai išlaikymas Namuose yra pratęstas, kol jis baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas, bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai.
26. Vaikas iš Namų laikinai išleidžiamas Namų direktoriaus įsakymu vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
27. Vaikas iš Namų išvyksta Namų direktoriaus įsakymu vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
V SKYRIUS NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS 28. Namų teisės: 28.1. naudoti ir valdyti įsigytą ir patikėjimo teise perduotą turtą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 28.2. pirkti ir kitaip įsigyti Namų veiklai reikalingą turtą, juo disponuoti, sudaryti sandorius; 28.3. gauti paramą ir ją paskirstyti Namų vaikams; 28.4. organizuoti darbus pagal viešųjų darbų programą; 28.5. organizuoti savanorių veiklą; 28.6. organizuoti studentų praktikos atlikimą įstaigoje; 28.7. vykdyti ir dalyvauti programose bei projektuose socialinės paramos srityje; 28.8. organizuoti Namų darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 28.9. teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus veiklai vykdyti dokumentus ir informaciją; 28.10. bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldybių ir nevalstybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas, paramą ar labdarą; 28.11. atstovauti ir ginti vaiko interesus Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose valstybės bei savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose. 29. Namų pareigos:
29.1. racionaliai naudoti biudžeto asignavimus pagal patvirtintas programų sąmatas šiuose Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti; 29.2. užtikrinti materialiojo turto saugumą ir tinkamą priežiūrą; 29.3. užtikrinti saugias darbo sąlygas; 29.4. užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę; 29.5. nustatyta tvarka teikti veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti jų teisingumą; 29.6. vaikų globą organizuoti vadovaujantis teisės aktais. 30. Namams draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve, steigti atstovybes ir užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.
VI SKYRIUS NAMŲ LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA
31. Namų lėšų šaltiniai yra šie:
31.1. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto asignavimai;
31.2. pajamos už teikiamas mokamas paslaugas;
31.3. lėšos, gautos kaip parama;
31.4. lėšos, gautos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka dalyvaujant valstybės ir savivaldybių skelbiamose programose ir projektuose;
31.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
32. Visos šių Nuostatų 32 punkte išvardintos lėšos naudojamos vadovaujantis šių lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
33. Namų gaunamos vaiko lėšos pervedamos į asmeninę vaiko sąskaitą banke.
34. Namai buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
35. Namų finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
VII SKYRIUS
NAMŲ VEIKLOS KONTROLĖ
36. Namų funkcijų įgyvendinimo priežiūrą atlieka Varėnos rajono savivaldybės taryba ir kitos teisės aktais įgaliotos institucijos.
VIII SKYRIUS NUOSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA 37. Teisę keisti ir papildyti šiuos Nuostatus turi Varėnos rajono savivaldybės taryba.
38. Nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. 39. Visi kiti šiuose Nuostatuose neaptarti Namų veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
IX SKYRIUS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS 40. Namai pertvarkomi, reorganizuojami ar likviduojami teisės aktų nustatyta tvarka.
X SKYRIUS INFORMACIJOS VIEŠINIMAS 41. Namai turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbiama informacija apie Namų veiklą. 42. Informacija apie Namų veiklą taip pat skelbiama Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.