Transportas

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
TARNYBINIŲ IR NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 I. Bendrosios nuostatos

 

 1. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai toliau – (BVGN) tarnybinių automobilių (toliau – Tarnybiniai automobiliai) ir netarnybinių automobilių (toliau – Netarnybinis automobilis) naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato BVGN tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo ir kontrolės, saugojimo, ridos ir degalų apskaitos, žymėjimo, techninės priežiūros ir remonto tvarką bei darbuotojų atsakomybę už šio Aprašo reikalavimų pažeidimą.

Aprašas privalomas visiems BVGN darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kuriems BVGN direktoriaus įsakymu patikėta vairuoti BVGN tarnybinius ir netarnybinius automobilius (toliau – Darbuotojai). Darbuotojai, kurie naudojasi tarnybiniu ar netarnybiniu automobiliu, turi būti susipažinę su šiuo Aprašu ir juo vadovautis.

Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Tarnybinis automobilis – BVGN teisėtu pagrindu (nuosavybės teise arba nuomos sutartimi) priklausantis tarnybinis automobilis, kurį darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.

2.2. Netarnybinis automobilis – įstaigos darbuotojo teisėtu pagrindu valdomas automobilis, naudojamas tarnybos reikmėms, už kurio naudojimą mokama kompensacija degalų įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti.

2.3. Darbuotojai – BVGN darbuotojai, kuriems pagal turimas pareigybes direktoriaus įsakymu yra suteikta teisė vairuoti Tarnybinius automobilius.

 

II. BVGN AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

 1. Tarnybiniais automobiliais tarnybos reikmėms gali naudotis Darbuotojai, (toliau-Darbuotojai) kuriems pagal turimas pareigybes direktoriaus įsakymu yra suteikta teisė vairuoti Tarnybinius automobilius.
 2. Tarnybinius automobilius bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių dienomis Darbuotojai gali naudoti tik tarnybos reikmėms. Naudotis tarnybiniu automobiliu darbo reikmėms Savivaldybės teritorijoje galima BVGN direktoriaus leidimu, už Savivaldybės teritorijos ribų – pagal BVGN direktoriaus įsakymą, kurį rengia BVGN direktorius.
 3. BVGN direktorius įsakymu nustato pagal turimas pareigybes Darbuotojus, kurie gali naudotis tarnybiniu automobiliu. Įsakymą rengia BVGN direktorius.
 4. Tarnybinį automobilį gali vairuoti tik atitinkamos kategorijos, leidžiančios vairuoti tos rūšies automobilį, vairuotojo pažymėjimą turintys asmenys.
 5. Ne darbo valandomis bei poilsio ir švenčių dienomis tarnybiniu automobiliu galima naudotis tik vykdant tiesioginio darbo funkcijas.
 6. Vykdami į renginius, priimdami BVGN svečius ir kitais su tarnybinių funkcijų vykdymu susijusiais atvejais ne darbo dienomis arba po darbo valandų tarnybiniais automobiliais Savivaldybės teritorijoje gali naudotis BVGN direktorius. Kiti Darbuotojai į renginius (susijusius su jų darbine veikla) gali vykti gavę BVGN direktoriaus leidimą.
 7. Tarnybinių automobilių kuro limitus įsakymu nustato BVGN direktorius, kurį rengia BVGN ūkvedys.
 8. Apie eismo įvykius, į kuriuos pateko Tarnybiniai automobiliai, asmuo priskirtas vairuoti Tarnybinį automobilį, informuoja BVGN ūkvedį, o šis BVGN direktorių.
 9. Asmuo, kuriam leista vairuoti automobilį, dėl vairavusiojo kaltės padarytą žalą transporto priemonei atlygina įstatymų nustatyta tvarka.
 10. BVGN ūkvedys nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai (ar tvarkingi spidometrai, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, o automobilių rida atitinka nustatytąjį limitą ir panašiai), ir apie pažeidimus nedelsdamas praneša BVGN direktoriui.
 11. Lėšų automobilių degalams poreikis apskaičiuojamas pagal nustatytus ridos limitus, nustatytas faktines automobilių degalų naudojimo normas ir degalų rūšis.
 12. Tarnybiniai automobiliai draudžiami transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu bei KASKO draudimu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. Tarnybinių automobilių saugojimas

 

 1. BVGN tarnybiniai automobiliai saugomi
 2. Tarnybiniame automobilyje draudžiama palikti automobilio techninį pasą, civilinės atsakomybės draudimo liudijimą ir kitus dokumentus.
 3. Asmenys priskirti vairuoti Tarnybinį automobilį, pasinaudoję tarnybiniais automobiliais, pasirūpina jų saugumu.
 4. Komandiruotės metu tarnybiniai automobiliai turi būti pastatomi automobilių stovėjimo aikštelėje arba kitoje automobilių saugumą užtikrinančioje vietoje.

 

IV. RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA

 

 1. Tarnybinių automobilių degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma pagal kelionės lapus, kurių apskaitą tvarko BVGN ūkvedys.
 2. BVGN Darbuotojai (toliau – Darbuotojas), vairuojantys tarnybinius automobilius, kelionės lapuose  įrašo kelionės maršrutą ir spidometro rodmenis. Darbuotojai už kiekvieną maršrutą pasirašo atskirai.
 3. BVGN ūkvedys pasirašytus kelionės lapus kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui.
 4. Degalų normų ir/ar automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis ir Darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas ir ridos limitus viršiję Darbuotojai.
 5. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojas, nustatęs ridos limitų bei degalų normų viršijimo faktą, informuoja BVGN direktorių.

 

  V. TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS,

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

 

 1. Už tarnybinių automobilių kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą atsakingi BVGN darbuotojai.
 2. Nuomojamų tarnybinių automobilių techninės priežiūros ir remonto organizavimo tvarka nustatoma automobilių nuomos sutartyje.
 3. BVGN ūkvedys, atsakingas už transporto naudojimą, vykdo BVGN tarnybinių lengvųjų automobilių techninės būklės kontrolę. Nuomojamų automobilių techninės priežiūros ir remonto organizavimo tvarka nustatoma automobilių nuomos sutartyje.
 4. Tarnybiniai automobiliai remontuojami autoserviso įmonėse.
 5. Tarnybinių automobilių draudimo ir privalomosios techninės apžiūros procedūras teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja BVGN ūkvedys.

 

VI.NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS TARNYBOMS REIKMĖMS

 

 1. Darbuotojas, kuriam pagal tarnybos pobūdį reikia dažnai naudoti automobilį tarnybos reikmėms, bet nėra galimybės skirti tarnybinio lengvojo automobilio, gali rašyti prašymą BVGN vadovui leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas (priedas) neatsiskaitynai.
 2. Leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms išduodamas arba atsisakoma jį išduoti BVGN vadovo nustatyta tvarka.
 3. Kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių automobilių biudžetinėse įstaigose nuostatas, patvirtintuose pareigybių aprašymuose  nurodytas darbuotojų funkcijas, asmeninius darbo planus (grafikus). Kompensuojamos amortizacijos išlaidos negali viršyti 20 proc. kompensuojamo išlaidų dydžio.
 4. Darbuotojai, gaunantys kompensaciją už netarnybinio automobilio naudojimą, negali naudotis tarnybiniu lengvuoju automobiliu, išskyrus tuos atvejus, kai Darbuotojas vyksta tarnybiniu BVGN transportu kartu su komisijos ar delegacijos nariais.
 5. Darbuotojams, kuriems už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms mokamos kompensacijos, netarnybiniais automobiliais darbo metu turi naudotis tik tarnybos reikmėms, vadovaudamiesi darbuotojų veiklos etikos principais. Nekompensuojamos išlaidos, naudojant netarnybinius lengvuosius automobilius, atvykimui iš namų ir grįžimui iš darbo namo.
 6. Darbuotojams kompensacijos nemokamos atostogų ir laikino nedarbingumo metu.

 

 

VII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

 1. Tarnybinio automobilio Darbuotojas, kuriam patikėtas automobilis, atsako už automobilio techninę būklę, švarą ir saugą naudojimo metu. Pastebėjęs automobilio gedimus, nedelsdamas informuoja BVGN ūkvedį.
 2. Darbuotojams, kuriems priskirti automobiliai, privalo užtikrinti jų saugumą ir tinkamą eksploataciją.
 3. Tarnybinių užduočių vykdymo laiku už BVGN tarnybinių automobilių naudojimą atsakingas Darbuotojas, kuris juo naudojasi.
 4. BVGN Darbuotojai turi būti supažindinami su tarnybinių automobilių naudojimosi Aprašu Centro naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje.
 5. Asmenys, pažeidę šio tvarkos Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.